Välkommen!

Detta är min processloggbok där jag försöker göra min kunskap synlig - mest för mig själv, men även för andra intresserade. Skicka gärna en kommentar, diskussion är välkommet!

fredag 23 januari 2009

Läsinlärningsteorier

Nu har vi startat upp första delkursen i Svenska för tidigare års fortsättningskurs: Läs och skrivinlärning. Det är hur många trådar i luften som helst och det är bara 20 dagar till första delexaminationen: salstentan. Det som följer kan va av mindre intresse för er som inte är inne i den här kursprocessen. Men jag behöver processa all info jag uppfattat den här veckan.

Just nu utreder vi de olika läsläror som finns. Det är lite förvirrande. Per Fröjd som är storföreläsare och grupp A´s seminarieledare har delat upp det hela i två läger: helordsmetoden och avkodningsmetoden. Mellan dessa två har det pågått/pågår enligt honom ett läskrig.

Per Fröjd föreläsning 23/1:

Om avkodningsmetoden
"Avkodning är läsning på ordnivå. Man kodar av en bokstavssträng som anges av mellanrum och sen söker man effter en lexikal träff i den mentala ordboken"
De som är avkodningsanhängare menar att avkodning är en färdighet som börjar i förförståelse - men den automatiseras sedan. Det lästekniska målet enligt avkodningsmetoden är att få avkodningen automatiserad. Ordavkodningen skall vara kontextfri och betyder att vi läser okända ord utan problem. Avkodningen skall alltså vara generativ (dvs att man kan läsa vilka ord som helst).De använder inga yttre ledtrådar - de utnyttjar de inre ledtrådarna som ges (dvs bokstäverna). Teoretisk hemmavist: Universella teorier --> avkodningsteorier -->metoder: Ljudmetoden, Bornholmsmodellen, Wittingmetoden, (Piaget).

Inga kommentarer: